۱۳۹۱/۰۲/۲۹

نکاتی در مورد اجسام در Box2D

Box2d يك موتور سورس باز شبیه ساز فیزیک در فلاش است که دارای یک نسخه ++C هم مي باشد.
یکی از مفاهیم کلیدی در این موتور مفهموم بادی یا جسم است که در حقیقت یک موجودیت واحد بدون انعطاف است و به سه صورت زیر دیده می شود.

1- جسم غیر ایستا : این نوع جسم تحت تاثیر نیروهای محیطی قرار می گیرد و به برخوردها واکنش نشان می دهد.
2- جسم ایستا : دقیقا بر عکس جسم غیر ایستا است. تحت اثر هیچ نیرویی قرار نمی گیرد و کاملا بی حرکت است.
3 - جسم کینماتیک : در حقیفت یک نوع ترکیبی است از یک طرف مانند جسم ایستا به نیروهای محیطی واکنش نشان نمی دهد و از طرفی دیگر مانند جسم غیر ایستا متحرک است. یعنی با سرعتی مشخص در یک مسیر خطی حرکت می کند .

مثال زیر مطلب را بهتر شرح می دهد:package {
 import flash.display.Sprite;
 import flash.events.Event;
 import flash.utils.Timer;
 import flash.events.TimerEvent;
 import Box2D.Dynamics.*;
 import Box2D.Collision.*;
 import Box2D.Collision.Shapes.*;
 import Box2D.Common.Math.*;
 public class Main extends Sprite {
 private var world:b2World=new b2World(new b2Vec2(0,5),true);
 private var worldScale:Number=30;
 private var timer:Timer=new Timer(1000);
 public function Main() {
  debugDraw();
  for (var i:int=0; i<10; i++) {
  // building 10 kinematic spheres
  // five on the left side of the stage moving right
  // five on the right side of the stage moving left
  kinematicSphere(640*(i%2),50+40*i,10,(1-2*(i%2))*(Math.random()*10+5));
  }
  addEventListener(Event.ENTER_FRAME,updateWorld);
  // I will make a dynamic sphere fall from the top of the stage
  // at every second
  timer.start();
  timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER,addSphere);
 }
 private function addSphere(e:TimerEvent):void {
  dynamicSphere(320,-10,10);
 }
 private function dynamicSphere(pX:int,pY:int,r:Number):void {
  var bodyDef:b2BodyDef=new b2BodyDef();
  bodyDef.position.Set(pX/worldScale,pY/worldScale);
  bodyDef.type=b2Body.b2_dynamicBody;
  var circleShape:b2CircleShape=new b2CircleShape(r/worldScale);
  var fixtureDef:b2FixtureDef=new b2FixtureDef();
  fixtureDef.shape=circleShape;
  var theDynamic:b2Body=world.CreateBody(bodyDef);
  theDynamic.CreateFixture(fixtureDef);
 }
 private function kinematicSphere(pX:int,pY:int,r:Number,hV):void {
  var bodyDef:b2BodyDef=new b2BodyDef();
  bodyDef.position.Set(pX/worldScale,pY/worldScale);
  // ************************** HERE IS THE MAGIC LINE ************************** \\
  bodyDef.type=b2Body.b2_kinematicBody;
  var circleShape:b2CircleShape=new b2CircleShape(r/worldScale);
  var fixtureDef:b2FixtureDef=new b2FixtureDef();
  fixtureDef.shape=circleShape;
  var theKinematic:b2Body=world.CreateBody(bodyDef);
  theKinematic.CreateFixture(fixtureDef);
  // look, I can set a linear velocity
  theKinematic.SetLinearVelocity(new b2Vec2(hV,0));
 }
 private function debugDraw():void {
  var debugDraw:b2DebugDraw=new b2DebugDraw();
  var debugSprite:Sprite=new Sprite();
  addChild(debugSprite);
  debugDraw.SetSprite(debugSprite);
  debugDraw.SetDrawScale(worldScale);
  debugDraw.SetFlags(b2DebugDraw.e_shapeBit);
  debugDraw.SetFillAlpha(0.5);
  world.SetDebugDraw(debugDraw);
 }
 private function updateWorld(e:Event):void {
  world.Step(1/30,10,10);
  world.ClearForces();
  for (var b:b2Body = world.GetBodyList(); b; b = b.GetNext()) {
  // changing kinematic sphere linear velocity if it touches stage edges
  if (b.GetType()==b2Body.b2_kinematicBody) {
   var xSpeed:Number=b.GetLinearVelocity().x;
   var xPos:Number=b.GetWorldCenter().x*worldScale;
   if ((xPos<10&&xSpeed<0) || (xPos>630&&xSpeed>0)) {
   xSpeed*=-1;
   b.SetLinearVelocity(new b2Vec2(xSpeed,0));
   }
  }
  else {
   if (b.GetWorldCenter().y*worldScale>480) {
   world.DestroyBody(b);
   }
  }
  }
  world.DrawDebugData();
 }
 }
}
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis

0 نظرات:

ارسال یک نظر